Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

stav2

Ὦ τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε, Σὲ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σου ἀνυψώσει. Ἀλλ ̓ ὡς τρόπαιον καὶ ὅπλον ἀπροσμάχητον, περιφρούρει τε καὶ σκέπε τῇ σῇ χάριτι. Τοὺς σοὶ κράζοντας· Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική ἱεροπρέπεια ἑορτάσαμε στόν Ναό μας τήν Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, παρουσία τοῦ Δημάρχου Δήμου Δάφνης–Ὑμηττοῦ κου Μιχάλη Σταυριανουδάκη, των Ἀντιδημάρχων καί πλήθους ἐνοριτῶν.

Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Μάξιμος Μητράρας στόν λόγο του εἶπε μεταξύ ἄλλων: «ὁ Σταυρός εἶναι σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Ἄλλοι Τόν βλασφημοῦν καί ἄλλοι Τόν πιστεύουν. Ἄλλοι Τόν ἀγαποῦν καί ἄλλοι Τόν λοιδοροῦν. Γιά ἐμᾶς ὅμως τούς χριστιανούς εἶναι τό ὅπλο μας ἐναντίον τοῦ διαβόλου». Και συνέχισε λέγοντας: «Ὁ Χριστός μας πάνω στόν Σταυρό μᾶς ὑπόσχεται ὅτι θά εἶναι κοντά μας καί στήν δυσκολία μας καί στόν πειρασμό μας καί στόν προσωπικό μας σταυρό, ἀρκεῖ νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας, τήν πορεία μας καί νά μεταμορφωθοῦμε».

Τό ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός καί οἱ Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ.

Ὦ πανύμνητον Ξύλον, τὸ βαστάσαν τὸν πάντων Ἁγίων, Ἁγιώτατον Λόγον· δεδεγμένον ἡμῶν τὰς λιτάς, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας, καὶ αἰωνίου λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας· Ἀλληλούϊα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό