Ανεξικακία

Ο Αββάς Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος μιας σκήτης στην Αίγυπτο είχε τόση ανεξικακία, ώστε έπαιρνε κοντά του και εδιόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρι συνέβαινε να έχη κανένας από τους Γέροντες υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξη, ο Αββάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε:
-Φέρε τον σε μένα, αδελφέ.
Τον κρατούσε στο κελλί, και με την καλωσύνη και την υπομονή του τον διόρθωνε και τον έστελνε σωφρονισμένο στον Γέροντά του. Στην Εκκλησία πάλι το πιο προσφιλές του κύρηγμα ήτο το "εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών...".
-Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας, για να συγχωρεθούν αι αμαρτίαι σας, εφώναζε από τον άμβωνα με όλη την δύναμι της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας.

Πηγή: Θεοδώρας Χαμπάκη Ηγουμένης Ι.Μ. Οσίου Θεοδοσίου, "Γεροντικόν", Εκδόσεις "Λυδία", Θεσσαλονίκη, 2002