Να προχωρήση εν ελευθερία

Έχει σημασία μεγάλη να πλησιάση κάποιος τον Θεό εν ελευθερία, όταν έλθη η ώρα του. Έχει σημασία να διακινδυνεύση στο να κάμη κάποτε το προσωπικό του βήμα. Να τολμήση να εκφράση τις αντιρρήσεις ή την αμφιβολία του, όπως ο Απόστολος Θωμάς (βλ. Ιω. 20, 24-25).

Να εξομολογηθή την αλήθεια. Να ακούση τον Καλό Ποιμένα να τον καλή κατ’ όνομα (βλ. Ιω. 10,3). Να διασχίσει το κατώφλι της δειλίας. Να σχίση το χειρόγραφο της δουλείας. Να προχωρήση εν ελευθερία. Να κάμη και το επόμενο βήμα: εκούσια να δουλωθή στον Θεό.

Προηγούμενος Βασίλειος Ιβηρίτης

Πηγή: Περιοδικό ΠΡΩΤΑΤΟΝ, Περίοδος Δ’, Απρίλιος-Ιούνιος 2011, Αριθ. 122, Καρυές Αγίου Όρους